Input:

Miestny poplatok za rozvoj v otázkach a odpovediach v roku 2017

6.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1: Je povinnosťou obce mať ustanovený poplatok za rozvoj? Otázka č. 2: Aké stavby sú vylúčené z pôsobnosti vyrubenia miestneho poplatku za rozvoj v danej obci? Otázka č. 3: Aké je rozhodujúce obdobie pre vznik poplatku? Otázka č. 4: Má obec povinnosť zdôvodniť výšku sadzby poplatku vo všeobecne záväznom nariadení? Otázka č. 5: Môže obec vyrubiť miestny poplatok za rozvoj pred 1. januárom 2017, ak schválila všeobecne záväzné nariadenie skôr? Otázka č. 6: Môže obec vyrubiť poplatok aj bez stanovenia sadzby výšky poplatku vo všeobecne záväznom nariadení? Otázka č. 7: Môže obec vyrubiť miestny poplatok za rozvoj od platnosti zákona o miestnom poplatku za rozvoj - t. j. od 1. novembra 2015? Otázka č. 8: Má právo obec vyrubiť v prípade stavby, ktorej bolo stavebné povolenie vydané ešte v roku 2015? Otázka č. 9: Má obec právo vyrubiť miestny poplatok za rozvoj v prípade stavby, ktorej stavebné povolenie bolo vydané v decembri 2016 a právoplatnosť nadobudlo v januári 2017? Otázka č. 10: Môže obec vyrubiť viacero poplatkov jedným rozhodnutím? Otázka č. 11: Ako má obec nakladať s príjmom z poplatku za miestny rozvoj? Otázka č. 12: Akým spôsobom obec účtuje o miestnom poplatku za rozvoj?

Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. novembra 2016. Toho času bol predmetom rokovania v Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa ruší zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v príspevku len zákon o miestnom poplatku). Takýto návrh neprešiel, a teda zákon nadobudol platnosť koncom roka 2016 s účinnosťou od roku 2017. Témou príspevku je jeho charakter k poplatníkovi a správcovi dane (obci) pri dodržaní zákonných povinností. Nasledovný okruh otázok reaguje na viaceré skutočnosti, s ktorými sa obce pri spracovaní všeobecne záväzných nariadení stretávajú. Čitateľovi je prezentovaný spôsob vyrubenia poplatku, rozhodujúce obdobie pre vyrubenie poplatku, nakladanie s príjmom z poplatku a jeho účtovanie. V poslednej časti obsahuje príspevok vzorové odporúčacie všeobecne záväzné nariadenie obce určené pre objasnenie základných parametrov a náležitostí nariadenia vo vzťahu k vyrubeniu a správe miestneho poplatku za rozvoj. Dané všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje obecné zastupiteľstvo podľa dikcie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Otázka č. 1:

Je povinnosťou obce mať ustanovený poplatok za rozvoj?

Zavedenie poplatku obcou je fakultatívne (nepovinné a dobrovoľné), pričom ak sa tak obec rozhodne, musí poplatok zaviesť formou všeobecne záväzného nariadenia podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obec taktiež nemusí zaviesť poplatok na celom svojom území. Predmetom poplatku je pozemná stavba na území obce, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie. Všeobecne záväzné nariadenie môže ustanoviť, že sa poplatok zavádza len v jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území, prípadne môže určiť rôzne výšky poplatkov v jednotlivých katastrálnych územiach alebo častiach obce (pozn. autora: takýto okruh má obec oprávnenie stanoviť vo svojom všeobecne záväznom nariadení).

Otázka č. 2:

Aké stavby sú vylúčené z pôsobnosti vyrubenia miestneho poplatku za rozvoj v danej obci?

Zákonom o miestnom poplatku sú vylúčené aj stavby sociálneho bývania alebo slúžiace na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (detské domovy), vstavané garáže a parkovacie státia v rámci existujúcej stavby, zdravotnícke zariadenia, stavby slúžiace materským, základným, stredným a verejným vysokým školám, zariadenia sociálnych služieb, stavby slúžiace na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, stavby slúžiace na obranu štátu, a nakoniec aj múzeá, galérie, knižnice a kultúrne strediská. Zároveň je potrebné spomenúť, že vylúčená nie je výstavba bytového domu v centre mesta/obce, kde infraštruktúra vo veľkej väčšine prípadov už existuje, a nie je ju nutné budovať od základu.Je vhodné doplniť, že v praktickej línii sa do výnimiek z vyrubenia miestneho poplatku nevzťahujú prestavby, prístavby alebo iné stavebné úpravy, ktoré nemenia funkčné využívanie stavieb alebo spôsob užívania.

Otázka č. 3:

Aké je rozhodujúce obdobie pre vznik poplatku?

Povinnosť vyrubenia poplatku za miestny rozvoj vznikne dňom právoplatnosti stavebného povolenia. Súčasne so zánikom jeho platnosti zanikne aj poplatková povinnosť, ak stavebník nezačal stavbu realizovať. V prípade viacúčelových stavieb je poplatník v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona povinný najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti oznámiť výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa príslušného využitia časti stavby. Obec ako správca dane vyrubí poplatok za miestny rozvoj vo výške sadzby podľa metrov štvorcových nadzemnej časti stavby pri dodržaní zákonných ustanovení a dikcie všeobecne záväzného nariadenia. Obec vyrubuje poplatok za miestny rozvoj automaticky, a to bez oznamovacej (či ohlasovacej) povinnosti zo strany poplatníka (staviteľa alebo občana obce). Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, či viacero osôb (staviteľov), ktorým bolo vydané stavebné povolenie na predmetnú stavbu ako stavebníkovi. V takom prípade je každý z nich poplatníkom v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak, avšak môžu si spomedzi seba dohodou vybrať jedného zástupcu, ktorý poplatok uhradí v plnej výške. Ostatní poplatníci ručia za úhradu poplatku v pätnásťdňovej lehote splatnosti v rovnakom pomere, pričom túto skutočnosť je potrebné písomne oznámiť obci najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti. Ak sú stavebníkmi manželia v rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sú poplatníkmi obaja, pričom za poplatok ručia spoločne a nerozdielne.Je potrebné teda spomenúť, že pre poplatníka sa neviaže povinnosť podávať priznanie k poplatku, okrem oznamovacej povinnosti,ktorú

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: