Input:

Novela ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie od januára 2017

1.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Témou príspevku je aktuálna novelizácia normatívneho právneho aktu - Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov (ďalej v príspevku len Opatrenie MF SR). Samotná novela definuje s účinnosťou od januára 2017 nové podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a zároveň i podpoložky zo svojej klasifikácie vypúšťa, respektíve dopĺňa nový subjekt do organizačnej klasifikácie (pozn. autora: do kapitol štátneho rozpočtu dopĺňa Kanceláriu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky).

Príspevok je rozdelený na príjmy, bežné výdavky a kapitálové výdavky ako aj príjmové, či výdavkové finančné operácie a ich spätosť so všetkými zmenami a úpravami podľa novela Opatrenia MF SR. Viaceré z nasledovných zmien zasahujú najmä do klasifikovania podpoložkou ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie bežných výdavkov, ktoré sa týkajú všetkých subjektov verejnej správy.

Daňové a nedaňové príjmy

Novela Opatrenia MF SR od januára 2017 dopĺňa s ohľadom na zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov novú podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, a to 133015 Za rozvoj.

Zároveň novela dopĺňa novú podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 139003 Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia (pozn. autora: v časti hlavnej kategórie/kategórie/položky 139 Iné dane za tovary a služby).

Novela zároveň doplnila novú podpoložku do nedaňových príjmov z predaja kolkových známok, a to podpoložku 221002 Tržby z predaja kolkových známok.

Bežné výdavky

V oblasti klasifikovania bežných výdavkov prichádza od januára 2017 k doplneniu podpoložiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, a to:

     - 632003 Poštové služby (novelou Opatrenia MF SR sa mení iba názov podpoložky a vypustenie telekomunikačných služieb, do roku 2017 platí 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby) a

     - 632005 Telekomunikačné služby.

Zároveň je

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: