Input:

Obstaranie pozemkov a ich účtovanie v roku 2019

27.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.2.1 Obstaranie pozemkov a ich účtovanie v roku 2019

Mgr. Jozef Sýkora, MBA


Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc, aký kód zdroja a na ktoré účty máme pri obstaraní majetku nasledovným spôsobom:

• nadobudnutie pozemkov vydržaním,

• nadobudnutie pozemkov ROEP-om – bezodplatne na základe dohody o odovzdaní a prebraní majetku v zmysle ustanovenia § 3b ods. 3 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

• nadobudnutie pozemkov – novozistený majetok, na liste vlastníctva ho účtovná jednotka má, ale nemá ho v evidencii majetku v účtovníctve.

Odpoveď:

Nadobudnutie pozemkov vydržaním, či bezodplatný majetok na liste vlastníctva účtovná jednotka (ako subjekt verejnej správy) účtuje cez účet 648 súvzťažne s účtom časového rozlíšenia 384. Uvedenému účtovaniu predchádza účtovanie zaradenia majetku cez 04x súvzťažne s účtom 384 (strana Dal). V prípade novozisteného majetku sa účtuje prebytok dlhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlhodobého hmotného majetku, na ťarchu príslušného účtu majetku a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období v reálnej hodnote. Kód zdroja príjmu pri darovaní majetku je 72a - Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy, v prípade vydŕžania majetku (pozemku) cez kód zdroja príjmu 72i - Od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim. Kód zdroja príjmu v prípade novozisteného majetku sa neuvádza.

Pohľad autora na problematiku: Nadobudnutie pozemkov vydŕžaním ako aj bezodplatne darovaný majetok je výnosom subjektu verejnej správy.

Predkontácia: 04x/384, 384/648 (novozistený majetok, darovanie a vydŕžanie)

Záver: Subjekt verejnej správy ako účtovná jednotka použije pre uvedené prípady výnosový

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: