Input:

Vzorové všeobecne záväzné nariadenie pre potreby obce

3.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzorové všeobecne záväzné nariadenie pre potreby obce

Obecné zastupiteľstvo Obce ...........

v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. xx/2016

o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj (ďalej len ,,VZN“)

§ 1

Úvodné ustanovenia

1. Týmto VZN sa ustanovuje miestny poplatok za rozvoj pre jednotlivé druhy stavieb a výška sadzieb poplatku za rozvoj.

2. Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorý sa povoľuje stavba.

3. Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti staveného povolenia.

4. Zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne stavebník nezačal stavbu realizovať.

5. Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2, pričom na účely tohto výpočtu sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.

§ 2

Sadzba poplatku za rozvoj

Obec ... ustanovuje nasledovné sadzby poplatku v členení podľa stavieb:

a.) stavby na bývanie - výška sadzby xx EUR za každý aj začatý m2,

b.) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu -výška sadzby xx EUR za každý aj začatý m2,

c.) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu -výška sadzby xx EUR za každý aj začatý m2,

d.) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou - výška sadzby xx EUR za každý aj začatý m2 a

e.)

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: