Input:

Zdaňovanie subjektov verejnej správy daňou z príjmov

27.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.2 Zdaňovanie subjektov verejnej správy daňou z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Subjekty verejnej správy sa na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) zaraďujú do skupiny daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie [§ 12 ods. 2 a 3]. V kontexte verejnej správy sú to predovšetkým rozpočtové organizácia a príspevkové organizácia, ale aj obce a vyššie územné celky.

U daňových subjektov, ktoré nie sú zriadené alebo založené na podnikanie sú predmetom dane podľa zákona o dani z príjmov príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk, alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43) a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

Zákon o dani z príjmov zároveň taxatívne v § 12 ods. 7 definuje príjmy, ktoré nie sú u právnických osôb predmetom dane. U daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie sú to napr. príjmy získané darovaním alebo dedením a príjem z podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov.

Niektoré druhy príjmov daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie sú síce predmetom dane, ale zároveň sú podľa § 13 zákona o dani z príjmov od dane z príjmov oslobodené. Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi príjmami, ktorú sú predmetom dane a zdaniteľnými príjmami, ktoré podliehajú zdaneniu (dani). Ak nejaký príjem je predmetom dane, ešte to automaticky neznamená, že bude aj zdaniteľným príjmom, nakoľko tento môže byť následne oslobodený. Základnom zásadou totiž je, že oslobodeným môže byť príjem, ktorý je najskôr predmetom dane. Takýmto oslobodeným príjmom je predovšetkým príjem plynúci z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: