Input:

Čo sa všetko v skratke vzťahuje na subjekt verejnej správy?

31.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.1.1 Čo sa všetko v skratke vzťahuje na subjekt verejnej správy?

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Zámerom príspevku je poukázať na časté prípady otázok, ktoré sa venujú práve povinnostiam subjektu verejnej správy so zreteľom na právny stav roku 2019. Príspevok sa bližšie venuje vybraným a podstatným skutočnostiam a povinnostiam, ktoré zaiste subjekt verejnej správy potrebuje pre správny a zákonný chod prevádzky v sektore verejnej správy. Ako zistíme, či sme subjektom verejnej správy?

Práve Štatistický úrad Slovenskej republiky vedie verejný register subjektov verejnej správy, pričom na stránke www.statistics.sk (v časti Databázy) sa verejnosť, právnické osoby či občania dozvedia práve informáciu, či daný subjekt je zaradený v sektore verejnej správy alebo nie.

Čo všetko potrebuje mať spracované subjekt verejnej správy?

Právnická osoba, ktorá je zaradená do sektora verejnej správy ako subjekt verejnej správy, primárne postupuje podľa ustanovenia § 2 a tiež ustanovenia § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Zároveň disponuje s vlastnými prostriedkami ako aj s vlastnými (napríklad členské, podnikateľská činnosť, stravné), t. j. s verejnými prostriedkami, ktoré sa povinne overia (ako príjmy, výdavky) základnou finančnou kontrolou podľa ustanovenia § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Základnou finančnou kontrolou sa povinne overujú i uzatvorené zmluvy, dodatky k nim i dohody a tiež vystavené rozhodnutia alebo výzvy. Rovnako sa overia prevody majetku, zaraďovacie protokoly a vyradenie majetku, tiež škodové udalosti. Základná finančná kontrola a časté finančné operácie predstavujú vždy:

 1. príjmy hotovostné,
 2. príjmy bezhotovostné,
 3. použitia prostriedkov,
 4. poskytnutia prostriedkov (zálohy a preddavky),
 5. právne úkony (zmluvy, dohody, dodatky a rozhodnutia) a
 6. iné úkony majetkovej povahy (prevody majetku, zaradenie a vyradenie majetku a podobne).

V prostredí subjektov sa vyskytujú všetky z uvádzaných finančných operácií o ktorých rovnako hovorí i normatívny právny akt - zákon o finančnej kontrole. Vybrané finančné operácie subjektu s právnou subjektivitou (právnické osoby):

 1. úhrady dodávateľských faktúr, úhrady zálohových faktúr,
 2. vystavenia odberateľských faktúr,
 3. príjem preddavkov na stravu na deti od zákonných zástupcov (v hotovosti/bezhotovostne),
 4. úhrady z pokladnice na drobné nákupy,
 5. úhrady z pokladnice na nákup potravín,
 6. úhrady potravinových faktúr,
 7. uzatvorenia zmlúv na dodávku potravín,
 8. verejné obstarávania (často ako zákazky s nízkou hodnotou),
 9. uzatvorenia pracovných zmlúv a iných zmlúv (kúpne, kolektívne, zmluvy o dielo, darovacie zmluvy a podobne),
 10. zaradenia majetku a vyradenie majetku,
 11. príjem potravín na sklad a jeho spotreba,
 12. príjem majetku do podsúvahovej evidencie,
 13. úhrada miezd zamestnancov, depozitný účet,
 14. účtovanie o odpise, opravnej položke či rezerve,
 15. príjem dotácie od zriaďovateľa alebo iného subjektu, či príjem stravného na základe skutočného odberu jedla a podobne.

Subjekt verejnej správy, ktorý figuruje ako verejný obstarávateľ a vzťahuje sa na neho zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Upozorňujem najmä na ustanovenie § 5 zákona, ktorý výlučne stanovuje finančné limity. Ak sa vykonáva zákazka s nízkou hodnotou, väčšinou v praxi sa používa prieskum trhu, kedy sa uplatní výlučne § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. Povinné je tiež sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. na základe doručenej žiadosti od fyzickej alebo právnickej osoby. Tiež pre subjekt verejnej správy platí povinnosť prešetrenia a vybavenia sťažnosti (písomnej, osobnej alebo elektronickej) podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Uvedený predpis požaduje povinne mať zostavenú internú smernicu o vybavovaní sťažnosti. Pre subjekt platí tiež povinné vybavenie petícií podľa zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom v práve v z. n. p., pričom povinnosti neurčené v tomto predpise sa riadia doplnkovo spomínaným zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p.

Povinné je tiež mať zostavenú internú smernicu/predpis k ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z. z., ak zamestnáva subjekt verejnej správy viac ako 5 zamestnancov (termín na účinnosť tejto smernice je stanovený v zákone do 30. 9. 2019). Povinné je tiež postupovanie podľa § 19 ods. 8 až 10 zákona č. 523/2004 Z. z. pri poskytovaní preddavkov (záloh) dodávateľovi za tovar alebo službu, či obstaraný majetok, pričom platí, že takýto preddavok (zálohu) môže subjekt verejnej správy poskytnúť, len ak bol preddavok zmluvne zabezpečený (vždy pred jeho poskytnutím, a to zmluvou s dodávateľom).

Treba spomenúť, že povinné je tiež mať vytvorený profil v rámci Úradu pre verejné obstarávanie a zverejňovať súhrnné štvrťročné zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní prostredníctvom tohto profilu. Na subjekt verejnej správy sa tiež vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a tiež ústavný zákon č. 357/2004 Z. z., ak v úvodných ustanoveniach ústavného zákona sa nachádza.

Povinnosťou je tiež postupovanie podľa Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022 podľa príručky, ktorá je zverejnená vo Finančnom spravodajcovi na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky. Uvedená Príručka obsahuje aj kódy zdroja príjmu, ktoré sa povinne v subjekte verejnej správy priraďujú k príjmom (záverečná časť Príručky). Aktuálna Príručka a kódy zdroja príjmu sú uvedené v Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 na spomínanej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky (Finančný spravodajca). Potrebné je príjmy a výdavky klasifikovať cez ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. MF-010175-2004-42, ku ktorému sa vzťahuje metodické usmernenie MF SR k č. MF-010175-2004-42 zo dňa 8. 12. 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. Povinné je tiež prideľovať k výdavkom (okrem uvádzanej ekonomickej klasifikácie, najčastejšie kódy triedy 6xx a nasl.) aj funkčnú klasifikáciu COFOG, ktorá vychádza z vyhlášky Štatistického úradu SR pod č. 257/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2015.

Audit


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: