Input:

Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov v otázkach a odpovediach

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.1.1 Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov v otázkach a odpovediach

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje spracovaniu a kontrole inventarizácie za rok 2019 v sektore verejnej správy. Čitateľovi sú prezentované časté otázky z praxe a odpovede na tieto zaujímavé otázky. Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov sa riadi normatívnym právnym aktom - ustanoveniami § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej v príspevku zákon o účtovníctve). Bližšie upozorním i na iné ustanovenia zákona o účtovníctve, ktoré sa viažu k inventarizácii za aktuálne skončený účtovný rok 2019. Inventúre majetku podlieha majetok, ktorý je najmä dlhodobý hmotný ako aj majetok drobný dlhodobý. Treba uviesť, že majetkovou hodnotou je povinne aj pohľadávka. Tá sa rovnako inventarizuje (teda porovná skutočný a účtovný stav, a to na základe evidovanej pohľadávky spolu s dokladovým stavom).


Aké zmeny zákona o účtovníctve sa dotýkajú inventarizácie?

Odpoveď:

Zákon o účtovníctve sa v oblasti inventarizácie nemenil a ani sa nepredpokladá zmena zákona v tejto oblasti v roku 2020.


Čo má všetko zahŕňať inventarizácia majetku a záväzkov?

Odpoveď:

Inventarizáciou sa overujú ku dňu riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky, či stav majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Zahŕňa zistenie skutočného stavu kontrolovanej položky aktív alebo pasív inventúrou fyzickou alebo dokladovou, porovnanie skutočne zisteného stavu so stavom vykázaným v účtovníctve, vyčíslenie inventarizačných rozdielov, usporiadanie a odstránenie inventarizačných rozdielov. Treba uviesť, že fyzická inventúra je proces zistenia a spísania skutočného stavu majetku hmotnej povahy. Skutočný stav majetku hmotnej povahy sa zisťuje prepočítaním, premeraním, prevážením, obhliadkou a pod. Druhým spôsobom je dokladová inventúra (najmä pri pohľadávkach, ktoré patria do majetku a inventúra záväzkov). Tretím spôsobom je kombinácia dokladovej a fyzickej inventúry (pozn. autora: ako najčastejší spôsob v praxi).


Musí inventarizácia začínať na základe príkazu štatutára?

Odpoveď:

V praxi najčastejšie spracúva štatutár príkaz na vykonanie inventarizácie, pričom zákon o účtovníctve takýto spôsob bližšie neupravuje. Štatutár subjektu verejnej správy (riaditeľ školy, starosta obce, riaditeľ úradu, predseda a podobne) spravidla spracuje poverenie či príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov s určením členov inventarizačnej komisie (alebo komisií, ak ide o inventarizačnú komisiu), či štatutár vypracuje časový harmonogram vykonania inventarizácie, v ktorom sa časovo rozvrhne vykonanie inventarizácie podľa jednotlivých zložiek majetku, záväzkov a vlastných zdrojov a podľa miesta uskladnenia majetku.


Musí inventúrny súpis byť spracovaný z každej inventúry osobitne?

Odpoveď:

Zákon o účtovníctve stanovuje, že povinnou súčasťou inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov je inventúra, a to dokladová alebo fyzická (či kombinovaná, t. j. spoločne dokladová a fyzická inventúra). Je potrebné uviesť, že inventúra má byť spracovaná osobitne za majetok (dlhodobý, krátkodobý a finančný) a za pohľadávky a tiež za záväzky. Inventúrny súpis sa spracúva teda osobitne za každú inventúru, no platí, že účtovná jednotka môže spracovať inventúrny súpis aj za viaceré zrealizované inventúry naraz (ak sú obsahovo rovnaké).


Musí byť súčasťou inventarizácie aj základná finančná kontrola?

Odpoveď:

Základná finančná kontrola sa nevykonáva v prípade výstupov z inventúr (inventúrne súpisy) a inventarizačné zápisy. Tiež sa neoverujú základnou finančnou kontrolou výstupy z rekapitulácií z inventarizácie/správy ústrednej inventarizačnej komisie. Základná finančná kontrola sa ale vykoná v prípade vzniku inventarizačného rozdielu (t. j. schodku v pokladnici, manku alebo prebytku majetku, či materiálu, alebo hotovosti). Rovnako sa ani účtovné operácie a predkontácie neoverujú základnou finančnou kontrolou.


Aké ďalšie povinnosti majú členovia inventarizačnej komisie?

Odpoveď:

Inventarizačná komisia určí termín začatia a skončenia inventúry ako aj termín vyhotovenia inventarizačných zápisov. Uvedenému predchádza prevzatie menovania za člena inventarizačnej komisie. Treba uviesť, že žiadny osobitný predpis neurčuje, či má subjekt verejnej správy menovať jednu spoločnú, alebo viaceré inventarizačné komisie. Inventarizácia sa vykonáva za účasti zamestnanca zodpovedného za zverený majetok. Zistenia a výsledky inventarizácie majetku a záväzkov predloží inventarizačná komisia spravidla štatutárovi alebo predsedovi inventarizačnej komisie. Pri všetkých mankách a prebytkoch sa k ich vzniku vyjadrujú pracovníci zodpovední za majetok. Inventarizačné rozdiely sa zúčtujú do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku a záväzkov. Fyzická inventúra znamená osobnú kontrolu majetku s cieľom:

1. preverenia, či majetok je stále v čase inventúry na mieste,

2. preverenia, či majetok je na mieste určenia v zaraďovacom protokole alebo inventúrnej karte,

3. preverenia, či je majetok využívaný,

4. preverenia, či majetok nie je opotrebovaný a/alebo prebytočný a

5. preverenia jeho majetkovej hodnoty.

Takýto postup sa preverí práve s dokladmi k majetku (spomínané majetkové karty, zaraďovacie protokoly) a overí sa, či daný majetok je po účtovnej (dokladovej) a preverenej (fyzickej) stránke rovnaký. Takúto kontrolu vykonávajú poverení členovia inventarizačnej komisie, ktorí na uvedený zámer majú spracované poverenie alebo prehlásenie podpísané štatutárom.


Aké sú časté kontrolné zistenia a ako sa im vyvarovať?

Odpoveď:

Medzi časté kontrolné zistenia patrí neúplné spracovanie inventarizácie, nepodpísanie inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov, nemenovanie komisie štatutárom, nerealizovaním inventarizácie v lehotách určených internou smernicou, nesprávnym účtovaním o inventarizačnom rozdiele.

Častým kontrolným zistením je absencia formálnych a povinných náležitostí inventúrneho súpisu. Inventúrny súpis obsahuje povinne:

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska, 

b) deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry,

c) stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny,

d) miesto uloženia majetku,

e) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, 

f) zoznam záväzkov a ich ocenenie,

g) zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov,

h) odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru, 

i) meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, 

j) poznámky (pozn.: nemusia sa uvádzať a slúžia pre potreby doplnenia špecifických skutočností alebo vysvetlenia, či názoru členov inventarizačných komisií, no zákon o účtovníctve stanovuje, aby bol v súpise priestor na ich doplnenie, napríklad formou „poznámky: ......”).


Kedy je možné tvoriť rezervu na nevyfakturované dodávky?

Odpoveď:

Rezerva sa môže tvoriť, ak subjekt verejnej správy nevie sumu fakturovaného plnenia alebo splatnosť, ak vie sumu i splatnosť, netvorí sa rezerva, pričom uvedené sa účtuje cez časové rozlíšenie.


Postačí vykonať inventarizáciu pokladničnej hotovosti dvakrát za rok?

Odpoveď:

Zákon o účtovníctve stanovuje, že inventarizácia pokladničnej hotovosti sa vykoná minimálne raz za účtovné obdobie (t. j. k času zostaveniu účtovnej závierky).


Musí sa zverejňovať na webovom sídle vykonaná inventarizácia?

Odpoveď:

Nie, nezverejňuje sa a tiež ani v rámci Registra účtovných závierok.


Kto môže používať depozitný účet?

Vypracovanie:

V zmysle § 26 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže štátna rozpočtová organizácia, rozpočtová organizácia obce a rozpočtová organizácia vyššieho územného celku previesť na účet cudzích prostriedkov výdavky na výplatu miezd, platov, služobných príjmov, výplatu odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, výplatu odmien odsúdených a ostatné peňažné nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných právnych vzťahov, a s tým súvisiace výdavky na odvody poistného do poistných fondov, ak ide o úhradu výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku za mesiac december, ktoré sa uskutočnia v januári nasledujúceho rozpočtového roku. Nevyčerpané výdavky v zmysle tohto ustanovenia odvedú vyššie uvedené rozpočtové organizácie na príjmový účet štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku. Pri nedostatku týchto prostriedkov sa potrebné prostriedky vyúčtujú na ťarchu rozpočtu nasledujúceho rozpočtového roku. Treba uviesť, že aj účty časového rozlíšenia je potrebné inventarizovať.


Ako v praxi

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: