Input:

Návratné zdroje financovania v podmienkach územnej samosprávy v roku 2017

28.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.06.1.2 Návratné zdroje financovania v podmienkach územnej samosprávy v roku 2017

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.583/2004 Z.z.) majú obec a VÚC oprávnenie prijímať a používať návratné zdroje financovania. Prijatie a používanie návratných zdrojov financovania je regulované prostredníctvom pravidiel, ktoré ustanovuje zákon č. 583/2004 Z.z..

Podmienky použitia návratných zdrojov financovania sú zadefinované v § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.:

a) návratné zdroje financovania možno použiť len na úhradu kapitálových výdavkov,

b) výnimočne možno návratné zdroje financovania použiť aj na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka, za podmienky, že tieto budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.

Podmienky prijatia návratných zdrojov financovania sú zadefinované v § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.:

a) celková suma dlhu obce/VÚC neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,

b) suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

V praxi to znamená, že do celkovej limitovanej sumy splátok sa bude započítavať suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov ako aj suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov. Percentuálny podiel výšky splátok vo vzťahu k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka je zachovaný na úrovni 25 %, avšak skutočné bežné príjmy budú pre potreby prepočtu výšky splátok pri prijímaní návratných zdrojov financovania a investičných dodávateľských úverov znížené o súčet prostriedkov, ktoré budú v príslušnom rozpočtovom roku obci poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z Európskej únie a pod. V tomto prípade ide napr. aj o prostriedky poskytnuté príslušným subjektom verejnej správy na náklady preneseného výkonu štátnej správy, ktoré sa doteraz pre potreby prijímania návratných zdrojov financovania zo sumy skutočných bežných príjmov obce nevylučovali a skresľovali tak celkovú výšku disponibilných zdrojov, ktoré môžu subjekty územnej samosprávy použiť na splácanie návratných zdrojov financovania ako aj dodávateľských investičných úverov.

Pravidlo, že obec a VÚC do celkovej sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania nebude započítavať sumu ich jednorazového predčasného splatenia ostáva v platnosti aj po 1. januári 2017.


Obec schvaľuje prijatie úveru v júli 2017. Ktoré podmienky prijatia úveru musí obec splniť?

Odpoveď:

Obec schvaľuje prijatie úveru v roku 2017 za platnosti novej právnej úpravy účinnej od 1.januára 2017. Obec musí súčasne splniť obe podmienky prijatia návratných zdrojov financovania, tak ako sú zadefinované v § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z., v znení platnom od 1.januára 2017, t. j.

a) celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

V praxi to znamená, že obec od sumy skutočných bežných príjmov dosiahnutých v roku 2016 odpočíta sumu prostriedkov poskytnutých v roku 2016 z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedkov poskytnutých z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia alebo prostriedkov získaných na základe osobitných predpisov.

***

Od 1. januára 2017 sa ostatné parametre posudzovania splnenia podmienok prijatia návratných zdrojov financovania nezmenili. Celkovú sumu dlhu obce stále tvorí súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania a súhrn záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Nezmenil sa ani charakter záväzkov, ktoré sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú; ide o záväzky z:

  • pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu,

  • úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty,

  • úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu,

  • pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia,

  • návratných zdrojov financovania

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: