Input:

Podnikateľská činnosť a rozdelenie nákladov medzi hlavnú a podnikateľskú činnosť obce, rozpočtovej a príspevkovej organizácie

14.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.3.1 Podnikateľská činnosť a rozdelenie nákladov medzi hlavnú a podnikateľskú činnosť obce, rozpočtovej a príspevkovej organizácie

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Obec môže vykonávať podnikateľskú činnosť, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi po zdanení zostáva v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti obce. Výnosy a náklady na podnikateľskú činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o financovaní vedľajšieho hospodárstva.

Ak je výsledkom hospodárenia podnikateľskej činnosti k 30. septembru rozpočtového roka strata, je starosta, resp. primátor, ale štatutárny orgán rozpočtovej a príspevkovej organizácie, povinný zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roku vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.

Čo tvorí vedľajšiu činnosť ?

- Podnikateľskú činnosť obce tvorí všetko, čo sa vykonáva nad rámce zákona 369/1991 Zb. v platnom znení, zákona 523/2004 Z. z. a zákona 583/2004 Z. z. Najznámejším príjmom z podnikateľskej činnosti je prenájom majetku, resp. poskytovanie určitých služieb za odplatu.

- Prenájom majetku má určité špecifické dimenzie v rámci zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov § 13, v platnom znení, ale aj zákona 222/2004 Z. z. 4 ods. 7, § 9, § 22 a § 38.

- Podnikateľskú činnosť v rozpočtových a príspevkových organizáciách tvoria činnosti vykonávané nad rámec činnosti vymedzenej v zriaďovacej listine . Poznamenávame, že pri rozpočtových organizáciách je podnikateľská činnosť zakázaná s výnimkou, ktorú povoľuje osobitný zákon, napr. školský zákon.

- Nesmie ísť o činnosti, na ktoré bola RO a PO zriadená.

- Nesmie ísť o činnosti podnikateľského charakteru v zmysle živnostenského zákona 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na ktoré obec, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nemá príslušné oprávnenie.

- Podnikateľská činnosť nesmie ohrozovať, resp. nesmie byť vykonávaná na úkor hlavnej činnosti.

Potreba sledovať oddelene prevádzkovanie podnikateľskej činnosti od hlavnej činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií vychádza taktiež z podmienok zákona 595/20003 Z. z. o dani z príjmov.

Musíme si uvedomiť, že sme povinní preukázateľným spôsobom zaistiť podklady na vymeranie dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty, spotrebnej dane a cestnej dane.

Zásoby materiálu, nedokončenej výroby, výrobkov a tovaru, ako aj stav a pohyb zvierat, ktoré fungujú výhradne v oblasti vedľajších hospodárstiev, sa sledujú tiež oddelene v analytickej evidencii k príslušným účtom účtovej triedy 1.

Ďalšou dôležitou nadväzujúcou povinnosťou je vytvorenie organizačných predpokladov na dôsledné oddelenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku používaného vo sfére rozpočtového hospodárenia od majetku vo sfére podnikateľskej činnosti. Je to nevyhnutné najmä pre správne vyjadrenie účtovania výšky odpisov dlhodobého nehmotného a hmotného majetku do nákladov jednotlivých činností. Ide o správne zahrnutie pomernej časti dlhodobého nehmotného a hmotného majetku používaného na zaistenie zdaniteľného príjmu podľa § 19 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ako aj pre budúce účtovanie opravných položiek tvorených k majetkovým účtom pri majetku, ktorý sa používa v rámci podnikateľskej činnosti.

Ku koncu účtovného obdobia sa musí zistiť výsledok hospodárenia z vykonávania podnikateľskej činnosti a pristúpiť k jeho usporiadaniu.

Všetky účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa účtovej osnovy pre rozpočtové a príspevkové organizácie, nie sú povinné rozkladať náklady a výnosy, účtované na účtoch účtových tried 5 a 6, na náklady a výnosy, ktoré súvisia s ich prevádzkovou činnosťou, s mimoriadnou činnosťou.

V rozpočtových organizáciách ide vždy o tzv. mimorozpočtovú činnosť. To znamená, že tieto vedľajšie hospodárstva nie sú zásadne priamo súčasťou vlastného hospodárenia rozpočtovej organizácie.

Od toho je odvodená potreba ukladať peňažné prostriedky spojené s podnikateľskou činnosťou obce a činnosťou rozpočtovej, resp. príspevkovej organizácie na samostatnom bankovom vkladovom účte, aby sa tak dôsledne oddelili príjmy a výdavky spojené s prevádzkovaním podnikateľskej činnosti, od príjmov a výdavkov hlavnej činnosti. Preto sa musí v obidvoch typoch organizácií zostaviť tiež oddelene rozpočet, s vylúčením príjmov a výnosov podľa jednotlivých druhov hlavnej a podnikateľskej činnosti.

Ak účtovné jednotky vykonávajú podnikateľskú činnosť, zisťujú len výsledok hospodárenia pred zdanením, ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtových skupín 50 až 55 a výsledok hospodárenia po zdanení ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5. Takto zistený výsledok hospodárenia pred zdanením nie je ešte daňovým základom. Je len východiskovým údajom, ktorý treba na sumu daňového základu upraviť v zmysle ustanovenia § 14, 17, 19, 20 a 21 zákona o dani z príjmov. Z toho vyplýva už skôr spomenutá požiadavka na príslušný rozsah vedenia analytickej evidencie.

K sledovaniu nákladov a výnosov v účtovníctve obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií treba podotknúť, že podľa § 8 opatrenia sa môžu náklady a výnosy spojené s prevádzkovaním podnikateľskej činnosti účtovať vo vnútroorganizačnom účtovníctve rozpočtových organizácií buď v rámci analytickej evidencie k finančnému účtovníctvu na účtoch účtových tried 5 a 6, alebo v samostatnom účtovom okruhu v rámci voľných účtových tried 8 a 9.

Príspevkové organizácie musia náklady a výnosy z celej činnosti účtovať vo vnútroorganizačnom účtovníctve buď v rámci analytickej evidencie k finančnému účtovníctvu na účtoch účtových tried 5 a 6, alebo na účtoch účtových tried 8 a 9. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 písm. c) opatrenia sa pripúšťa aj kombinácia obidvoch prístupov. Formu, organizáciu a zameranie vnútroorganizačného účtovníctva si určí účtovná jednotka sama, s tým, že účty vnútroorganizačného účtovníctva musí uviesť v zmysle § 8 ods. 3 opatrenia v účtovom rozvrhu.

Na účtovanie nákladov a výnosov vo finančnom účtovníctve za podnikateľskú činnosť rozpočtových organizácií a celú činnosť príspevkových organizácií sú teda v účtovej osnove vymedzené účty účtových tried 5 a 6. Účtovná jednotka musí pre podnikateľskú činnosť povinne zabezpečiť v analytickej evidencii potrebné podklady na riadne usporiadanie dane z príjmov, prípadne dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane a dane z motorových vozidiel, ak ich??? používajú pre podnikateľskú činnosť.

Účty účtovej triedy 5 a 6 majú výsledkový charakter, takže účtovanie na nich sa vždy prejavuje na úrovni výsledku hospodárenia, pokiaľ súvzťažným účtom pri zachytávaní príslušného účtovného prípadu nie je opäť účet výsledkový. Účtovné prípady sa na nich účtujú narastajúcim spôsobom od začiatku roka a pri uzatváraní účtovných kníh sa ich zostatky prevádzajú na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia.

Najväčším problémom pri podnikaní obcí, VÚC a príspevkových organizácií je rozdelenie nákladov a výnosov dosiahnutých z majetku, ktorý slúži na hlavnú a podnikateľskú činnosť. Tejto problematike sa budeme venovať v časti zisťovania hospodárskeho výsledku.

Koncom účtovného obdobia sa zistí výsledok hospodárenia z vykonávania podnikateľskej činnosti rozpočtovými a príspevkovými organizáciami na účte 710 – Účet výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia v dvoch fázach, t. j. výsledok hospodárenia pred zdanením a po zdanení.

Postup zistenia výsledku hospodárenia

Text účtovného prípadu MD D 
Prevod zostatkov účtov účtových skupín 60 až 65  60 až 65  710  
Prevod zostatkov účtov účtových skupín 50 až 55  710  50 až 57  
Výsledok hospodárenia pred zdanením   
Prevod zostatkov účtov 591 a 595  710  591,595  
Výsledok hospodárenia po zdanení   
Preúčtovanie na konci roka  710  702  

Pri zisťovaní výsledku hospodárenia za hlavnú činnosť príspevkovej organizácie stačí vychádzať priamo z rozdielu medzi obratmi všetkých účtov účtovej triedy 6 a obratmi všetkých účtov účtovej triedy 5 za hlavnú činnosť. Vzniknutý zisk z podnikateľskej činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií a samostatne zistený zisk z hlavnej činnosti príspevkových organizácií sa preúčtuje na ťarchu účtu 710 a v prospech účtu 702 – Konečný účet súvahový. Strata sa zachytí zápismi na opačných stranách týchto účtov. Zisk, ktorý dosiahla rozpočtová organizácia z podnikateľskej činnosti a príspevková organizácia z celej činnosti, sa na začiatku účtovného obdobia zaúčtuje na stranu D účtu 431 – Účet výsledku hospodárenia v schvaľovaní.

Z výsledku hospodárenia minulého roka sa prevedie so súvzťažným zápisom na stranu MD účtu 431 a D účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Následné použitie nerozdeleného zisku v príspevkových organizáciách sa zaúčtuje na stranu MD účtu 431 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 421 – Zákonný rezervný fond.

Problémy


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: