Input:

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu na roky 2018-2020

26.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.04.1.2 Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu na roky 2018-2020

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Cieľom príspevku je definovanie základného rámca povinností vzťahujúcich sa k zostaveniu návrhu rozpočtu subjektu štátnej správy i územnej samosprávy. Pre tieto účely Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydáva každoročne normatívny akt - Príručku na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy. Toho času vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky Príručku na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 pod číslom MF/009405/2017-411 vo Finančnom spravodajcovi.

Účinnosť tejto Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu je stanovená od roku 2018, pričom subjekty verejnej správy postupujú podľa nej už pre účely spracovania (kreovania) návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2018.

Upozornenia pre subjekty verejnej správy (štátnu správu i samosprávu)

  1. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy obsahuje i výpočet kódov zdrojov pre klasifikovanie príjmov. Predmetné kódy zdroja sa vzťahujú na príjmy hotovostné i bezhotovostné a rovnako i na príjmy, ktoré smerujú subjektu ako účelové, či neúčelové (zo subjektu verejnej správy i mimo neho).
  2. Podľa Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018-2020 postupujú povinne i organizácie zriadené subjektom verejnej správy (kapitolou štátneho rozpočtu, vyšším územným celkom, obcou, mestom).
  3. Okrem kódu zdroju príjmu sa klasifikuje aj položka/podpoložka ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie príjmu (pozn. autora: nemožno zameniť ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie za klasifikovanie prostredníctvom kódu zdroja).
  4. Rovnako upozorňujem, že kód zdroja príjmu sa nespája sa uvedením štatistickej klasifikácie COFOG podľa osobitného predpisu (Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky), pričom táto klasifikácia sa vzťahuje na výdavkové operácie.
  5. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy sa primárne venuje roku 2018 (rozpočtový záväzný rok), pričom roky 2019 a 2020 sú orientačné.

Upozornenie pre samosprávu

Jednotlivé subjekty verejnej správy zapracujú do návrhov svojich rozpočtov finančné toky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy v súlade s návrhom rozpočtu verejnej správy. Povinnosť prerokovať svoj návrh rozpočtu s Ministerstvom financií Slovenskej republiky sa nevzťahuje samosprávu (obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové a rozpočtové organizácie).

Povinnosti subjektov pri zostavení návrhu rozpočtu na rok 2018 a nezáväzné roky 2019, 2020:

- povinnosť uviesť v prílohe návrhu svojho rozpočtu údaje týkajúce sa časového rozlíšenia platených a prijatých úrokov (pri prijatí alebo poskytnutí úveru alebo pôžičky),

- povinnosť klasifikovať príjmy a výdavky


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: