Input:

Účtovanie členského v organizáciách verejnej správy v roku 2020

20.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.1.1 Účtovanie členského v organizáciách verejnej správy v roku 2020

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok je bližšie venovaný pravidlám účtovania a výkonu základnej finančnej kontroly pri úhrade členského v sektore verejnej správy. V prípade príkladov s účtovnými predkontáciami sa bližšie zaoberám samosprávou a spôsobom účtovania, ak je obec alebo mesto sídlom združenia alebo jej členom.

Úvodom je potrebné uviesť, že samotné účtovanie členského v prípade združení subjektov verejnej správy upravuje opatrenie MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Na účte 396 – Spojovací účet pri združení sa v účtovníctve účastníka združenia povereného správou združenia a v účtovníctve účastníkov združenia účtuje o vložených prostriedkoch a iných účtovných prípadoch. Združené prostriedky sa vedú na samostatnom účte v banke.

Upozornenie:

Združené prostriedky nie sú vedené mimo rozpočtu a ani na mimorozpočtovom účte.

O vložených prostriedkoch a operáciách združenia sa účtuje prostredníctvom spojovacieho účtu 396 u účastníka združenia povereného správou združenia.

Upozornenie do praxe z opatrenia ministerstva financií:

Účtovanie na účte 396 sa usporiada tak, aby jednotliví účastníci združenia zabezpečili údaje o svojom podiele na majetku, záväzkoch, výnosoch a nákladoch združenia. 


Obec ako účastník združenia

Ustanovenie § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov umožňuje obciam spolupracovať, pričom definuje možnosti spolupráce, napríklad na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, alebo na základe zmluvy o zriadení združenia obcí.

Príjem prostriedkov (transferu) zo štátneho rozpočtu, resp. iného subjektu

Ak prostriedky do obce prichádzajú z iného subjektu na iný účet obce, obec (v ktorej je sídlo združenia) ich preúčtuje prostredníctvom účtu 395 – Vnútorné zúčtovanie.

Účtovanie možno zaznamenať nasledovne:

Popis účtovného prípadu MD D 
Prevod vlastných prostriedkov združeniu (ak ide o obec – správcu združenia)  395   221  
Prijatý bežný transfer od účastníkov združenia   221  396  
Prijatý bežný transfer zo štátneho rozpočtu   221  357  
Prijatý bežný transfer od obce, ktorá je sídlom združenia – vlastné prostriedky  221  395  

Ako sa zúčtováva takýto príjem členského od účastníka združenia?

Popis účtovného prípadu MD D 
Zúčtovanie bežného transferu s účastníkom združenia   396  693  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov  357  693  


Akým spôsobom účtuje o úhrade členského účastník združenia?

Vypracovanie:

Účastník združenia účtuje o úhrade prostriedkov cez účet 396 súvzťažne s účtom 221 (rozpočtová organizácia rovnako s účtovaním cez samostatný účet 221). Náklad na úhradu členského (zúčtovací predpis) je účtovaný cez účet 585 súvzťažne s účtom 396.


Ako sa následne účtuje o úhrade nákladov z členských prostriedkov?

Vypracovanie:

Subjekt verejnej správy účtuje všeobecne o nákladoch nasledovným spôsobom:

Popis účtovného prípadu MD D 
Vznik záväzku z realizácie výkonu   5xx  3xx  
Úhrada záväzku   3xx  221  


Obce sa rozhodli spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, t. j., nevzniká spoločná úradovňa, ale v zmluve sa určí obec, v ktorej je sídlo. Ako sa bude o uvedenej skutočnosti účtovať?

Vypracovanie:

Obec účtuje o prijatí transferu cez účet 221 súvzťažne so zúčtovacím účtom 357. Následný prevod prostriedkov členského inej obci sa účtuje cez účet 359 súvzťažne s účtom 221. Je potrebné uviesť, že v tomto prípade sa účet 379 nepoužije. Uvedený spôsob účtovania možno graficky znázorniť i nasledovne:

Popis účtovného prípadu MD D 
Prijatý bežný transfer zo štátneho rozpočtu   221  357  
Obec zasiela prijatý bežný transfer zo štátneho rozpočtu obci, v ktorej je sídlo v zmysle zmluvy na uskutočnenie konkrétnej úlohy  359  221  

Zároveň obec, ktorá je sídlom združenia, účtuje o príjme členského zo združených obcí cez účet 359 súvzťažne s účtom 221. Prijatý bežný transfer zo štátneho rozpočtu od obce, ktorá je sídlom, je zasa účtovaný cez účet 357 na strane Dal. Účtovné


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: