Input:

Účtovanie dobropisovej/preplatkovej faktúry v priebehu účtovného roka v 2018

27.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.1.1 Účtovanie dobropisovej/preplatkovej faktúry v priebehu účtovného roka v 2018

Ing. Jana Hvojníková

V praxi často dochádza k prípadom, kedy účtovná jednotka vráti dodávateľovi tovar alebo jeho časť napr. z dôvodu nevyhovujúcej kvality, alebo dodávateľ poskytne odberateľovi dodatočnú zľavu z ceny tovaru alebo služby. V týchto prípadoch je povinnosťou dodávateľa vystaviť opravný účtovný doklad (dobropis) k pôvodnej faktúre, ktorým sa zaúčtujú vzniknuté zmeny.

Dobropis sa vystavuje v týchto prípadoch:

1. pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,

2. pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodania služby,

3. pri čiastočnom vrátení dodávky tovaru

4. v prípade reklamácie tovaru alebo služby a

5. pri znížení ceny tovaru alebo služby (napr. pri poskytnutých rabatoch, bonusoch alebo skontách).

Vystavenie dobropisu v priebehu účtovného obdobia znamená v účtovnej jednotke, ktorá takýto dobropis vystavuje, zníženie pôvodne zaúčtovaných výnosov. Ak sa dobropis vystaví k pôvodnej faktúre, ktorá nebola uhradená, dobropis zároveň predstavuje zníženie pôvodne zaúčtovanej pohľadávky.

V účtovnej jednotke, ktorá dobropis príjme, predstavuje tento dobropis zníženie pôvodne zaúčtovaných nákladov, alebo hodnoty zásob, prípadne hmotného a nehmotného majetku. Ak účtovná jednotka príjme dobropis k faktúre, ktorá nebola uhradená, potom bude tento dobropis predstavovať zároveň zníženie pôvodne zaúčtovaného záväzku.

Dobropis nie je možné vystaviť v prípade, ak pôvodná faktúra obsahovala nesprávne uvedené množstvo dodaného tovaru, nesprávne uvedený rozsah dodanej služby. V takomto prípade nie je možné vystaviť opravný doklad (dobropis) k pôvodnej faktúre, ale je nutné opraviť pôvodnú faktúru, vzhľadom na to, že pôvodná faktúra bola vystavená nesprávne. To znamená, že účtovná jednotka je povinná vystaviť tzv. „storno faktúru”, ktorou sa zruší pôvodne vystavená faktúra a následne sa vystaví riadna faktúra so správnymi údajmi. Vychádza sa pritom z ustanovenia § 34 zákona o účtovníctve podľa ktorého, ak účtovná jednotka zistí, že účtovný záznam (t. j. účtovný doklad, účtovný zápis a pod.) je neúplný, nepreukázateľný, nesprávny, je povinná vykonať opravu bez zbytočného odkladu.


Účtovná jednotka A vystavila faktúru účtovnej jednotke B za tovar 15 000,- eur. Na základe reklamácie kvality tovaru zo strany účtovnej jednotky B sa účtovné jednotky dohodli na zľave z ceny tovaru vo výške 10%, t .j. vo výške 1 500,- eur. Účtovná jednotka A vystavila dobropis k pôvodnej faktúre na sumu 1 500 eur.

Účtovanie v účtovnej jednotke A, ak nebola faktúra uhradená:

Popis účtovného prípadu Suma MD D 
Zaúčtovanie vystavenej faktúry pre účtovnú jednotku B  15000  311  604  
Reklamácia zo strany účtovnej jednotky B – vystavenie dobropisu (pôvodná faktúra nebola zo strany ÚJ A uhradená)  1 500  604  311  
Príjem úhrady na účet v banke vo výške rozdielu medzi pôvodnou faktúrou a dobropisom  13500  22x  311  

Účtovanie v účtovnej jednotke A, ak bola faktúra uhradená:

Popis účtovného prípadu Suma MD D 
Zaúčtovanie vystavenej faktúry pre účtovnú jednotku B  15000  311  604  
Príjem úhrady faktúry na účet v banke  15000  22x  311  
Reklamácia zo strany účtovnej jednotky B – vystavenie dobropisu  1 500  604  325  
Úhrada dobropisovanej čiastky odberateľovi B  1 500  325  22x  

Účtovanie v účtovnej jednotke B, ak nebola faktúra uhradená:

Popis účtovného prípadu Suma MD D 
Zaúčtovanie vystavenej faktúry od dodávateľa za tovar  15000  111, 131  321  
Prevzatie tovaru (materiálu na sklad)  15000  112,132  111, 131  
Zaúčtovanie prijatého dobropisu na základe reklamácie (pôvodná faktúra nebola zo strany ÚJ A uhradená)  1 500  321  112, 132  
Úhrada rozdielu medzi pôvodnou faktúrou a dobropisom z účtu v banke  13500  321  22x  

Účtovanie v účtovnej jednotke B, ak bola faktúra uhradená:

Popis účtovného prípadu Suma MD D 
Zaúčtovanie vystavenej faktúry od dodávateľa za tovar  15000  111, 131  321  
Prevzatie tovaru (materiálu na sklad)  15000  112,132  111, 131  
Úhrada faktúry dodávateľovi z bankového účtu  15000  321  22x  
Zaúčtovanie prijatého dobropisu na základe reklamácie  1 500  315  112, 132  
Príjem úhrady dobropisovanej čiastky od dodávateľa na bankový účet  13500  22x  315  


Dodávateľ energie fakturoval účtovnej jednotke ALFA dodávky energie pravidelne mesačne vo výške predpokladanej dohodnutej spotreby elektrickej energie v sume 100,- eur. Na konci účtovného obdobia vystavil konečnú zúčtovaciu faktúru, na základe ktorej dobropisoval účtovnej jednotke sumu 20,- eur, nakoľko výsledná spotreba energie za celé účtovné obdobie bola nižšia ako zrealizované mesačné úhrady.

Účtovanie v účtovnej jednotke ALFA

Popis účtovného prípadu Suma MD D 
Pravidelné mesačné faktúry za dodávku energie  100  502  321  
Úhrada faktúr z bankového účtu  100  321  22x  
Dobropis od dodávateľa energie na základe ročného vyúčtovania  20  315  502  

Podľa § 35 ods. 9 Opatrenia súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny. Zľava z ceny, ktorá bola poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané, alebo spotrebované zásoby.


Účtovná jednotka A vystavila faktúru účtovnej jednotke B za tovar 15 000,- eur. Na základe reklamácie kvality tovaru zo strany účtovnej jednotky B sa účtovné jednotky dohodli na zľave z ceny tovaru vo výške 10%, t .j. vo výške 1 500,- eur. Účtovná jednotka A vystavila dobropis k pôvodnej faktúre na sumu 1 500 eur. V čase vystavenia a doručenia dobropisu bol reklamovaný tovar v účtovnej jednotke B už spotrebovaný.

Účtovanie, ak do vybavenia reklamácie nebola pôvodná faktúra uhradená:

Popis účtovného prípadu Suma MD D 
Zaúčtovanie vystavenej faktúry od dodávateľa za tovar  15000  111, 131  321  
Prevzatie tovaru (materiálu na sklad)  15000  112,132  111, 131  
Výdaj reklamovaného tovaru (materiálu) do spotreby  15000  501, 504  112, 132  
Zaúčtovanie prijatého dobropisu na základe reklamácie (pôvodná faktúra nebola zo strany ÚJ A uhradená)  1 500  321  501, 504  
Úhrada rozdielu medzi pôvodnou faktúrou a dobropisom z účtu v banke  13500  321  22x  

Účtovanie, ak do vybavenia reklamácie bola pôvodná faktúra uhradená:

Popis účtovného prípadu Suma MD D 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: