Input:

Účtovanie dotácie z UPSVaR na stravu v roku 2019

21.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.03.2.5 Účtovanie dotácie z UPSVaR na stravu v roku 2019

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Chceme Vás požiadať o pomoc pri účtovaní dotácie z ÚPSVaR na stravu pre deti MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v sume 1,20 € na dieťa a deň. Finančné prostriedky prijal zriaďovateľ na svoj účet a následne podľa rozpisu z ÚPSVaR boli poukázané na výdavkové účty MŠ. Od 1.1.2018 sa rozpočtovali všetky účty, to znamená že aj na potravinovom účte MŠ bol rozpočet príjmov a výdavkov. Príjmy za potraviny od zákonných zástupcov detí a dospelých stravníkov MŠ poukázala na účet zriaďovateľa a zriaďovateľ následne finančné prostriedky poukázal späť na potravinový účet MŠ.

Naša otázka znie: máme rovnako postupovať aj v tomto roku pri dotáciách na stravu z ÚPSVaR? To by znamenalo, že zriaďovateľ bude mať rozpočet na príjmoch, MŠ na výdavkoch a ešte aj na potravinovom účte v príjmoch a výdavkoch? Nebude to duplicitne? Zároveň Vás chceme poprosiť, akú funkčnú klasifikáciu použije MŠ na výdavkovom účte a aký kód zdroja?

Do dnešného dňa sme nenašli žiadnu informáciu ohľadom účtovania tejto dotácie. Rovnaký prípad bude aj u ZŠ od septembra 2019.

Odpoveď:

Pri odpovedi k danej otázke treba mať na zreteli metodické usmernenie k účtovaniu stravy od 01.01.2018 Medické usmernenie č. MF/014221/2017-352 zo dňa 19.07.2017 k postupom účtovania rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov v samospráve, ako aj zmenu postupov účtovania od. 01.012019 ( č. MF/015819/2018-352), § 47 ods. 7, kde je ustanovené, že na účte 357 sa účtujú najmä prijaté prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, prostriedky zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého majetku, prijaté prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy, prijaté prostriedky od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na podporu aktívnej politiky na trhu práce, prijaté príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu, zapojené do štátneho rozpočtu a poskytnuté


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: