Input:

Účtovanie nákladov podnikateľskej činnosti v príspevkovej organizácii v roku 2019

31.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.2.3 Účtovanie nákladov podnikateľskej činnosti v príspevkovej organizácii v roku 2019

Dr. Jozef Sýkora, MBA


Príspevková organizácia realizuje podnikateľskú činnosť-stolárstvo. Zákazník si objednal službu-rámovanie obrazov. Túto službu sme realizovali cez dodávateľa, ktorý nám vystavil faktúru. Môžem na zaúčtovanie tejto faktúry použiť účet 518?

Odpoveď:

Účtovanie nákladov (rámovanie obrazov ako ostatná služba – dodávateľsky obstaraná, ak nemá charakter opravy, či údržby majetku/materiálu, pričom obstaranie rámov sa účtuje cez 501 do spotreby) sa realizuje cez účet 518 nehľadiac na podnikateľskú alebo hlavnú činnosti organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, pričom účtovná jednotka postupuje podľa ustanovenia § 5 ods. 1 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, pričom pri vytváraní analytických účtov sa zohľadňuje i členenie podľa charakteru činnosti alebo členenie z hľadiska potrieb finančného riadenia účtovnej jednotky. Medzi tieto hľadiská patrí nepochybne i hlavná a podnikateľská činnosť. Preto uvedená podnikateľská činnosť môže byť analyticky členená (a vymedzená) od hlavnej činnosti aj v prípade nákladov a výnosov (aj so zreteľom na kód zdroja príjmu z podnikateľskej činnosti). K uvedenému je potrebné mať v internej smernici stanovený účtovný rozvrh s otvorením analytickej evidencie. Prevod prostriedkov, sociálneho fondu, hotovosti medzi podnikateľskou činnosťou a hlavnou činnosťou sa vykonáva cez vnútorné zúčtovanie (účet 395).

Záver: Účtovná jednotka účtuje náklady so zreteľom na členenie hlavnej a podnikateľskej činnosti súvzťažne s účtom záväzkov cez analytickú evidenciu (osobitne hlavnú


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: