Input:

Účtovanie predpisu a úhrady dobropisu

9.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Je správne zúčtovaný predpis a úhrada dobropisu?

10. 8. 2015 predpis dobropisu k Fa - 315 /502

11. 8. 2015 úhrada dobropisu 225/315

10. 8. 2015 predpis dobropisu 315/502

10. 8. 2015 úhrada dobropisu 225/315

11. 8. 2015 úhrada dobropisu 225 /502

13. 8. 2015 - došiel poštou dobropis - priložíme k úhrade

Je správne zúčtovaný predpis a úhrada dobropisu?

Účtovanie o dobropisov je formou, ako sa dajú zosúladiť rozdiely kvantitatívne a kvalitatívne pri dodávke tovaru a služieb. Pre vystavovateľa znamená zníženie výkonov, pre prijímateľa znamená hodnotové zníženie majetku alebo nákladov. Samotný dobropis je účtovný doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona 431/2002 Z. z. v platnom znení o účtovníctve § 10.

Pre zvýšenie názornosti uvádzame  skutočnosti, ktoré môžu byť dôvodom na vystavenie dobropisu:

- úplné zrušenie dodávky tovaru alebo služby,

- čiastočné zrušenie dodávky tovaru alebo služby,

- úplné vrátenie dodávky tovaru,

- čiastočné vrátenie dodávky tovaru,

- zníženie ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,

- uznanie reklamácie.

Samotný spôsob účtovania dobropisov je závislý od typu účtovnej jednotky, spôsobu vedenia účtovníctva - spôsob A alebo B a či účtovná jednotka spĺňa podmienky auditu, alebo nie.

Nasledovné účtovné prípady budeme preto posudzovať na základe z vyššie uvedených skutočností:

A)

10. 8. 2015 predpis dobropisu k Fa - 315 /502

11. 8. 2015 úhrada dobropisu - 225/315

Takéto účtovanie by sa mohlo vyskytnúť pri účtovaní v rozpočtovej organizácii s tým, že dobropis je poskytnutý po úhrade faktúry dodávateľa, a v bežnom roku bude úhrada zaúčtovaná na výdavkový rozpočtový účet 225 s mínusovou položkou rozpočtovej klasifikácie (znižujúcou rozpočtové výdavky).

A1) pred úhradou faktúry - štátna rozpočtová organizácia

Por. číslo

 

Opis účtovného prípadu

 

čiastka v EUR

 

MD

 

D

 

1

 

Dodávateľská faktúra za dodávku plynu

 

2000

 

502

 

321

 

2

 

Reklamácia na základe odpočtu plynu

 

120

 

-502

 

-321

 

3

 

Úhrada faktúry

 

1 800

 

321/AE

 

225/RK

 

A2) po úhrade faktúry - štátna rozpočtová organizácia

Por. číslo

 

Opis účtovného prípadu

 

čiastka v EUR

 

MD

 

D

 

1

 

Dodávateľská faktúra za dodávku plynu

 

2000

 

502

 

321

 

2

 

Úhrada faktúry

 

2000

 

321/AE

 

225/RK

 

3

 

Reklamácia na základe odpočtu

 

120

 

315/AE

 

502

 

4

 

Úhrada uznanej reklamácie

 

120

 

225/-RK

 

315/AE

 

A3) reklamácia v nasledujúcom roku - štátna rozpočtová organizácia

Por. číslo

 

Opis účtovného prípadu

 

čiastka v EUR

 

MD

 

D

 

1

 

Reklamácia na základe odpočtu - nevýznamná čiastka

 

120

 

316/AE

 

502

 

2

 

Reklamácia na základe odpočtu - významná čiastka

 

120

 

316/AE

 

428

 

3

 

Úhrada uznanej reklamácie

 

120

 

224/RK

 

316/AE

 

4

 

Zúčtovanie záväzku vo výške predpísaných príjmov

 

120

 

588

 

351

 

B) Toto isté platí aj pre nasledovný prípad s tým, že pravdepodobne o predpise  dobropisu je účtované až pri úhrade, čo je nesprávne, a v rozpore s postupmi účtovania pre ROPO, obce a VÚC § 2 a § 6, vydanými ako opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 v o. p. z.

10. 8. 2015 predpis dobropisu - 315/502

10. 8. 2015 úhrada dobropisu - 225/315

B1) po úhrade faktúry - štátna rozpočtová organizácia

Por. číslo

 

Opis účtovného prípadu

 

čiastka v EUR

 

MD

 

D

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: