Input:

Účtovanie úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí a úrokov z nich v obciach v roku 2018

26.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.3.1 Účtovanie úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí a úrokov z nich v obciach v roku 2018

Ing. Ľubica Gavenčiaková

Rozpočtové organizácie štátu, príspevkové organizácie štátu, obce (vrátane ich rozpočtových a príspevkových organizácií) a vyššie územné celky (vrátane ich rozpočtových a príspevkových organizácií) vedú účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a na základe opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Prostriedky rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku získané z prijatých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zo zmeniek a z komunálnych obligácií vydaných obcou alebo vyšším územným celkom nazývame návratnými zdrojmi financovania.

Návratné zdroje financovania možno použiť len na úhradu kapitálových výdavkov a výnimočne možno návratné zdroje financovania použiť na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roku za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roku z príjmov bežného rozpočtu.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v záujme jednotného vykazovania bankových úverov a úrokov z nich vydalo metodické usmernenie MF SR č. MF/007847/2017-31 o účtovaní úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí a úrokov z nich.

Obce a vyššie územné celky, ktoré v súlade s osobitným predpisom môžu prijímať bankové úvery, účtujú o týchto bankových úveroch na účtoch:

- 461 - Bankové úvery, na ktorom sa účtujú dlhodobé bankové úvery,

- 231 - Krátkodobé bankové úvery, na ktorom sa účtujú bežné bankové úvery so splatnosťou do jedného roka.

V účtovnej závierke sa vykážu kontokorentné úvery ako záporný zostatok účtu 221 – Bankové účty v pasívach.

Ako bankové úvery sa účtujú návratné zdroje financované poskytnuté bankou, kontokorentné úvery, úvery čerpané priamo z úverového účtu (len po ich vyčerpaní). Za bankové úvery sa považujú a vykazujú aj pohľadávky veriteľov a dodávateľov, ktoré boli postúpené na banku a obec alebo vyšší územný celok ich uhrádza banke.

Krátkodobé návratné finančné výpomoci sa účtujú na účte 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci. Návratné finančné výpomoci väčšinou poskytujú orgány štátnej správy alebo samosprávy.

Ak účtovná jednotka má úverovú zmluvu s inou inštitúciou ako banka, neúčtuje o nej ako o bankovom úvere. Tieto návratné zdroje financovania sa účtujú ako pôžičky na účte 479 - Ostatné dlhodobé záväzky v prípade dlhodobých a na účte 379 - Iné záväzky v prípade krátkodobých.

Úroky sa zaúčtujú k 31. 12. príslušného roka na základe podkladov z banky alebo inej inštitúcie, resp. na základe zmluvy tak, aby úroky pripadajúce na bežné obdobie boli zaúčtované v nákladoch na účte 562 - Úroky súvzťažne s príslušným účtom bankového úveru, návratnej finančnej výpomoci alebo záväzku, ktorý sa úročí. Obdobne sa postupuje aj v prípade iných návratných zdrojov financovania (napr. úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, návratné finančné výpomoci, ostatné pôžičky a pod.). Ak organizácia nemá k dispozícii výšku nákladov pripadajúcich na bežné účtovné obdobie, osloví financujúci subjekt so žiadosťou o poskytnutie tejto informácie tak, aby v účtovnej závierke boli zahrnuté všetky relevantné náklady súvisiace s bežným účtovným obdobím.

Ak sú v súvislosti s úverom na výpise z úverového účtu uvedené aj náklady za vedenie účtu, účtujú sa tieto náklady na účte 568 - Ostatné finančné náklady.

V účtovnej závierke sa záväzok z úveru, návratnej finančnej výpomoci, resp. pôžičky, vykáže ako suma nesplatenej menovitej hodnoty a nesplateného úroku.


Účtovanie krátkodobých bankových úverov (KBÚ):

Text Suma MD D 
KBÚ pripísaný na bankový účet    
Poskytnutie KBÚ – výpis z úveru  20 000  261  231  
Poskytnutie KBÚ – výpis z bankového účtu  20 000  221  261  
KBÚ nepripísaný na bankový účet    
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku - faktúra  15 000  042  321  
Bežný výdavok v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. 1 000  518  321  
Úhrada faktúry z KBÚ – kapitálový výdavok  15 000  321  231  
Úhrada faktúry z KBÚ – bežný výdavok  1 000  321  231  
Splátka KBÚ - istiny    
Splátka istiny - výpis z KBÚ  1 250  231  261  
Splátka istiny - výpis z bankového účtu  1 250  261  221  
Úrok z KBÚ    
Predpis úrokov z KBÚ v bežnom účtovnom období  250  562  231  
Inkaso úrokov – výpis z bankového účtu   250  231  221  


Účtovanie dlhodobého bankového úveru (DBÚ):

Text Suma MD D 
DBÚ pripísaný na bankový účet    
Poskytnutie DBÚ – výpis z úveru  300 000  261  461  
Poskytnutie DBÚ – výpis z bankového účtu  300 000  221  261  
DBÚ nepripísaný na bankový účet    
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku - faktúra  150 000  042  321  
Úhrada faktúry z DBÚ – kapitálový výdavok  150 000  321  461  
Splátka DBÚ - istiny    
Splátka istiny - výpis z DBÚ  1 250  461  261  
Splátka istiny - výpis z bankového účtu  1 250  261  221  
Úrok z DBÚ    
Predpis úrokov z DBÚ v bežnom účtovnom období  250  562  461  
Inkaso úrokov – výpis z bankového účtu   250  461  221  


Účtovanie krátkodobých finančných výpomocí (KFV):

Text Suma MD D 
Prijatie KFV (pôžičky) na základe zmluvy  5 000  221  249  
Úroky z KFV (pôžičky) za bežné účt. obdobie  100  562  249  
Splatenie KFV v lehote splatnosti  15 100  249  221  
    
Predpis pohľadávky na základe zmluvy o KFV (pôžičky)  5 000  378  249  
Prijatie KFV (pôžičky) na základe zmluvy  5 000  221  378  
Úroky z KFV (pôžičky) za bežné účt. obdobie  100  562  249  
Splatenie KFV v lehote splatnosti   100  249  221  


Účtovanie pôžičky od inej inštitúcie ako banka:

Text Suma MD D 
Vznik investičného dodávateľského úveruPrevod pohľadávky na financujúci subjekt, ktorým nie je banka (doba splatnosti dlhšia ako jeden rok)  
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku - faktúra  100 000  042  321  
Prevod pohľadávky na financujúci subjekt  100 000  321  479  
Predpis úrokov v bežnom účtovnom období  1 000  562  479  
Úhrada úveru vrátane úrokov z bankového účtu  11 000  479  221  
Vznik dodávateľského úveruPrevod pohľadávky na financujúci subjekt, ktorým nie je banka (doba splatnosti dlhšia ako jeden rok)  
Oprava dlhodobého majetku - faktúra  20 000  511  321  
Prevod pohľadávky na financujúci subjekt  20 000  321  479  
Predpis úrokov v bežnom účtovnom období  1 000  562  479  
Úhrada úveru vrátane úrokov z bankového účtu  3 000  479  221  

Podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. sa ustanovuje, že do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku sa započítava súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného celku. Pri dodávateľských úveroch ide o záväzky, do ktorých obce a vyššie územné celky vstupujú v rámci zmluvne uzavretých obchodných vzťahov s dodávateľmi tovarov, služieb a pod. Investičnými dodávateľskými úvermi rozumejú všetky záväzky obce alebo vyššieho územného celku z prevzatia povinnosti splácať úver dodávateľa po dodaní investičného diela na základe zmluvy medzi obcou, resp. vyšším územným celkom a dodávateľom.

Podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. sa ustanovuje, čo sa do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku nezapočítava a rovnako, čo sa nezapočítava do sumy splátok návratných zdrojov financovania.

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky

- z pôžičky poskytnutej z


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: