Input:

Úvodník

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

inventarizácia majetku za rok 2019 so sebou prináša celý rad okolností, na ktoré si treba v praxi dávať pozor. Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov sa riadi normatívnym právnym aktom - ustanoveniami § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Bližšie sa venujeme aj ustanoveniam zákona o účtovníctve, ktoré sa viažu k inventarizácii za aktuálne skončený účtovný rok 2019. Inventúre majetku podlieha majetok, ktorý je najmä dlhodobý hmotný ako aj majetok drobný dlhodobý. Treba uviesť, že majetkovou hodnotou je povinne aj pohľadávka. Tá sa rovnako inventarizuje. Viac informácií nájdete v texte, ktorý pripravil Dr. Jozef Sýkora, MBA.

Viete, akým spôsobom je možné odpísať neuhradené záväzky v účtovníctve na účte 379 na konci účtovného obdobia? Odpis záväzku predstavuje trvalý odpis a netvorí sa v takom prípade opravná položka. Odpis záväzku má byť zdôvodnený a je potrebné preveriť, či Zásady hospodárenia s majetkom obce (ako zriaďovateľ) nestanoví pre uvedené

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: