Input:

Úvodník

20.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle Spravodajcu vo verejnej správe informujeme o účtovaní členského v organizáciách verejnej správy v roku 2020. Účtovanie členského v prípade združení subjektov verejnej správy upravuje Opatrenie MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Kompletne spracovaný článok pre vás pripravil Dr. Jozef Sýkora, MBA.

Technické zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku je bližšie špecifikované v Metodickom usmernení č. MF/016078/2017-352. V zmysle § 29 ZDP zákona o dani z príjmov sa technickým zhodnotením hmotného a nehmotného majetku rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby, stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom a nehmotnom majetku sumu 1 700 eur v úhrne za účtovné obdobie. Ing. Ľubica Gavenčiaková i na príklade jednotlivých predkontácii vysvetľuje podstatu technického zhodnotenia

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: