Input:

Zaúčtovanie sponzorského daru v rozpočtovej organizácii

7.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka

Sme rozpočtová organizácia, spadajúca pod VÚC. Ako máme zaradiť do majetku a zaúčtovať masážne kreslo, skladajúce sa z dvoch častí - kovovej a masážnej? Kreslo je financované z dvoch zdrojov (mimo rozpočtu určeného VÚC). Prvá časť bude financovaná z nášho sponzorského účtu, na ktorý počas 2 rokov (r. 2011 a r. 2012) prichádzali sponzorsky finančné prostriedky od štvrtej až piatej strany. Tieto prostriedky sme preposlali na VÚC a tá nám ich má vrátiť. Z týchto financií by sme uhradili prvú časť faktúry, ktorá je vystavená na sumu 1 200 eur, ide o kovovú časť lôžka. Druhú časť faktúry (tá je v sume 1600 eur) - masážnu časť zaplatila tretia strana a my túto druhú časť kresla dostaneme ako vecný dar. Ako máme zaradiť a zaúčtovať toto kreslo, ktorého suma je vlastne 2800 eur? Môžeme ho zaúčtovať a zaradiť do majetku ako dve samostatne časti (kovovú a masážnu) alebo ako jednu vec a tým pádom kapitálovú vec?

Odpoveď

Štátna rozpočtová organizácia vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, (ďalej len „opatrenie“).

Hospodárenie rozpočtových organizácií upravuje § 22 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: