Input:

Občianske združenie a schválenie účtovnej závierky v roku 2019

26.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.2.2 Občianske združenie a schválenie účtovnej závierky v roku 2019

Mgr. Jozef Sýkora, MBA


Musí mať občianske združenie schválenú účtovnú závierku?

Odpoveď:

Účtovanie občianskych združení je upravené zákonom o účtovníctve a opatrením č. MF/24975/2010-74 zo dňa 1. decembra 2010 v znení neskorších opatrení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Taktiež je povinné zostaviť účtovnú závierku v rozsahu zadefinovanom pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Záver:

Vzhľadom na to, že zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov neustanovuje občianskemu združeniu povinnosť schválenia účtovnej závierky, občianske združenie nie je povinné ukladať oznámenie o schválení účtovnej závierky do Registra

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: