Input:

Odpísanie neuhradených záväzkov

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.2.2 Odpísanie neuhradených záväzkov

Dr. Jozef Sýkora PhD.


Akým spôsobom je možné odpísať neuhradené záväzky v účtovníctve na účte 379 na konci účtovného obdobia? Na AE k účtu 379 sú zaúčtované položky stravné žiaci, zamestnanci- kedy sa stravné lístky predávali na učtárni našej SOŠ.

Odpoveď:

K odpisu záväzku účtovná jednotka pristupuje najmä vtedy, ak na základe skutočnosti zistí, že záväzok nebude platiť, že veriteľ svoju pohľadávku už nebude vymáhať. Tieto dôvody môžu byť rôzne, napríklad:

- uplynula zákonná lehota, po ktorej už pohľadávky nemožno vymáhať,

- veriteľ sa s dlžníkom dohodol, že upúšťa od vymáhania svojej pohľadávky,

- právoplatne ukončené konkurzné konanie, na základe ktorého boli pohľadávky veriteľov usporiadané čiastočne,

- právoplatne ukončená reštrukturalizácia, v ktorej boli pohľadávky veriteľov uspokojené čiastočne,

- prevzatie záväzku iným subjektom na základe zmluvy o prevzatí dlhu.

Záväzok, ktorý účtovná jednotka nemusí zaplatiť, predstavuje pre účtovnú jednotku majetkový prospech a účtuje sa do výnosov na účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v zmysle ustanovenia § 72 ods. 4 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Záver:

Odpis záväzku predstavuje trvalý odpis a netvorí sa v takom prípade opravná položka. Odpis záväzku má byť zdôvodnený a je potrebné preveriť, či Zásady hospodárenia s majetkom obce (ako zriaďovateľ) nestanoví pre uvedené odpísanie záväzku s trvalým charakterom iné skutočnosti či predošlé schválenie odpisu štatutárom obce, alebo na základe uznesenia obecného zastupiteľstva. Takýto trvalý odpis sa overí (na účtovnom internom doklade)

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: