Input:

Špecifiká účtovania na účte 378 - Iné pohľadávky v roku 2019

26.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.1.1 Špecifiká účtovania na účte 378 - Iné pohľadávky v roku 2019

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok je venovaný účtovaniu prostredníctvom účtu 378 – Iné pohľadávky v častých a dopytovaných prípadoch z praxe v zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky pod č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Na účtoch 378 – Iné pohľadávky sa účtujú pohľadávky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch pohľadávok (v účtovej triede 3). Často sa zamestnanci dopytujú či pohľadávka voči osobe zodpovednej za škodu, alebo manko sa účtuje práve cez účet 378, alebo cez iný účet pohľadávok, alebo cez podsúvahovú evidenciu.


Upozornenie:

V zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky pod č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa na podsúvahových účtoch sledujú i odpísané pohľadávky, a teda ich účtovanie nebude realizované cez účet 378.

Je potrebné uviesť, že aj v prípade tvorby opravnej položky k evidovanej nesplatenej pohľadávky sa účtuje stále cez účet 378, ak nie je predmetná pohľadávka odpísaná (najmä trvale). Vtedy je predmetom účtovníctva v podsúvahovej evidencii, a to mimo účtovných kníh (hlavnej knihy a denníka).


Časté vybrané príklady účtovných predkontácií roka 2019 vo verejnej správe – s použitím účtu 378

Text účtovnej predkontácie Strana MD Strana D 
Predpis ostatných pokút a penále k náhrade inej fyzickej alebo právnickej osobe  378  645  
Nedoplatky občanov za služby v obci  378  602  
Manká a škody zistené v priebehu roka alebo pri inventarizácii - zostatková cena  549  081  
Preplatok na dani z motorových vozidiel – t. j. ako opačný prípad účtovania predpisu cez nákladový účet na strane Dal 378  531  
Nárok na náhradu škody od poisťovne (napríklad automobil či tlačiareň)  378  648  
Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná - vyradenie majetku  082  022  
Náklady na likvidáciu - dodávateľskou formou  518  321  
Použiteľný materiál z likvidácie prebratý na sklad  112  648  

Príjem od exekútora - účtovanie z praxe bez predošlého účtovania pohľadávky voči dodávateľovi predpisom

Subjekt verejnej správy účtuje príjem exekúcie cez pohľadávkový účet (mimo predošlého účtovania pohľadávky voči dodávateľovi) cez účet 378 súvzťažne s výnosovým účtom 648. Následne po prijatí uvedeného výťažku z exekúcie je účtovanie realizované cez bankový účet (príjem) cez účet 221 súvzťažne s účtom 378. Ekonomická klasifikácia príjmu je 292027 – Iné a kód zdroja príjmu položka 72j.

Novelizácia opatrenia MF SR o postupoch účtovania

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2018 pod č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov stanovilo, že na účte 378 – Iné pohľadávky sa účtujú pohľadávky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch pohľadávok v účtovej triede 3, napríklad:

a) pohľadávka voči osobe zodpovednej za škodu alebo manko, súvzťažne s účtom 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti a pohľadávka voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí,

b) pohľadávka z nedaňových rozpočtových príjmov (t. j., ktorá sa neúčtuje podľa § 43 ods. 6 alebo ods. 8 opatrenia MF SR),

c) pohľadávky z finančných

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: