Input:

Tvorba rezerv mestskej časti na rekreačné poukazy v roku 2020

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.2.3 Tvorba rezerv mestskej časti na rekreačné poukazy v roku 2020

Dr. Jozef Sýkora PhD.


Chcem sa opýtať, či tvoríme rezervy na rekreačné poukazy k 31. 12. 2019 vyplatené v roku 2020 alebo len tie rekreačné poukazy, ktoré sa vyplácajú na prelome rokov 2019 a 2020?

Odpoveď:

Účtovná jednotka môže v zmysle § 14 ods. 9 písm. b) opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov aj na zamestnanecké pôžitky. Na tieto pôžitky je možné tvoriť rezervu, ak ide o krátkodobý záväzok s neurčitým vymedzením (časovým) alebo finančným vymedzením. Platí, že zamestnaneckým pôžitkom sú i rekreačné príspevky zamestnancov v zmysle osobitného predpisu. Rezervu na zamestnanecké pôžitky - i rekreačné príspevky (rovnako i pôžitky z kolektívnej zmluvy či zásad čerpania sociálneho fondu) možno tvoriť, ak je splnená druhá veta odpovede a súčasne ide o prelom účtovných rokov.

Záver:

Zamestnaneckými pôžitkami sú i rekreačné príspevky zamestnancov v zmysle § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Pohľad autora na problematiku:

Rekreačné príspevky v prípade, ak poznáme ich výšku a tiež splatnosť takéhoto pôžitku zamestnancovi (na základe predloženej žiadosti o preplatenie), sa účtujú cez časové rozlíšenie. Ak nevieme o splatnosti a ide o prelom rokov, pričom rekreácia trvá na prelome rokov, účtuje sa uvedený zamestnanecký pôžitok cez účet rezervy.

Legislatívna úprava:

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31,

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: