Input:

Účtovanie transferu zo štátneho fondu v roku 2020

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.2.4 Účtovanie transferu zo štátneho fondu v roku 2020

Ing. Štefan Fabian


Chceli by sme Vás požiadať o metodickú podporu v rámci účtovníctva subjektu verejnej správy. Sme štátna rozpočtová organizácia zriadená MZP SR. Z Environmentálneho fondu nám bola poskytnutá podpora formou dotácie. Ide o dotáciu na výkon verejných právomocí. Finančnú čiastku sme prijali na bežný (mimorozpočtový) účet. Finančné prostriedky sa môžu čerpať v zmysle zmluvy, v období od prijatia do 31. 12. 2021. Nevyčerpaný zostatok bude vrátený na Environmentálny fond.

Ako máme zaúčtovať prijatú dotáciu na náš bežný – mimorozpočtový účet?

Odpoveď:

Poskytnutie transferu zo štátneho fondu sa v štátnej rozpočtovej organizácie účtuje v zmysle ustanovení § 47 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov cez účet 358 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom. Cez takýto účet sa účtuje o vzťahoch voči štátnemu rozpočtu v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, z titulu poskytnutia kapitálového alebo bežného transferu poskytnutého iným subjektom verejnej správy. Zúčtovanie transferu (bežného) zaúčtuje účtovná jednotka v prospech účtu 683 (strana Dal) súvzťažne s účtom 358, a to v časovej a

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: