Input:

Verejné obstarávanie na odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v roku 2020

20.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.2.2 Verejné obstarávanie na odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v roku 2020

Mgr. Martina Galabová


Môže byť verejné obstarávanie na zabezpečenie služby - odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v PHZ cca 210.000 € bez DPH t. j. ako podlimitka, realizované cez EKS?

Pohľad autora na problematiku:

Pri zadávaní zákaziek verejný obstarávateľ postupuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”).

Predpokladáme, že v prípade otázky na realizáciu zákazky cez EKS sa myslí Elektronické trhovisko ako jeden z modulov Elektronického kontraktačného systému (EKS). Takisto predpokladáme, vzhľadom na finančný limit zákazky, že sa jedná o verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona.

V súlade so zákonom je elektronické trhovisko určené na zadávanie zákaziek bežne dostupných na trhu – tovarov a služieb, okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie, pričom bežná dostupnosť na trhu sa určuje v súlade s § 2 ods. 5 písm. o)ods. 6 a 7 zákona. V zmysle metodických usmernení ÚVO je však potrebné v rámci bežnej dostupnosti posudzovať nielen samotný predmet zákazky, teda príslušný tovar alebo službu, ale aj podmienky ich dodania a plnenia. V prípade ak si predmet zákazky a podmienky jeho dodania nevyžadujú pre daný prípad jedinečné a špecifické požiadavky, je možné vyjadriť názor, že predmet zákazky a podmienky jeho dodania a plnenia sú bežne dostupné na trhu a v tomto prípade je možné uplatniť postup zadávania podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska.

Záver:

V prípade, ak na základe uplatnenia testu bežnej dostupnosti sa preukáže, že služby na zabezpečeniu odberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu sú bežne dostupné na trhu a nezahŕňajú intelektuálne plnenie, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona je oprávnený na zadanie takejto zákazky s predpokladanou hodnotou zákazky vo výške cca 210 000 EUR bez DPH využiť elektronické trhovisko.

Problematika je upravená v § alebo judikatúre:

Táto problematika je upravená v § 2 ods. 5 písm. o)ods. 6 a 7 a § 108 ods. 1 písm. a) zákona.

Legislatívna úprava:

§ 2

(5) Na účely tohto zákona sa rozumie

o) bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré

1. nie sú vyrábané, dodávané,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: