Input:

Zmena metódy vykonania konsolidácie v roku 2019

26.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.2.1 Zmena metódy vykonania konsolidácie v roku 2019

Ing. Štefan Fabian PhD.


Mesto Trenčín má cca 40 % podiel na hlasovacích právach v a. s. TVK a spolu s Novým Mestom nad Váhom presiahlo 50 %, čím dosiahli spoločné ovládanie a spoločný rozhodujúci vplyv v a. s. TVK. Od roku 2009 až doteraz sme TVK, a. s., posudzovali ako spoločnú účtovnú jednotku a pri konsolidácii sme používali metódu podielovej konsolidácie. Chceme sa spýtať, že či musí byť uzatvorené medzi mestami Trenčín a Nové Mesto nad Váhom nejaké Vyhlásenie alebo Dohoda, alebo Uznesenie z valného zhromaždenia o tom, že majú v TVK, a. s., spoločne rozhodujúci vplyv, pretože vlastnia nad 50 % podiel na vlastnom imaní? Alebo existuje nejaký metodický postup, zákon, o ktorý sa dá legislatívne oprieť a ktorý určuje, ako posúdiť dcérsku ÚJ, ktorou je obchodná spoločnosť a ako správne zvoliť metódu konsolidácie? Alebo je to na posúdení a rozhodnutí Mesta Trenčín, ako konsolidujúcej ÚJ, ktorá je povinná konsolidovanú účtovnú závierku zostaviť, že akú metódu konsolidácie zvolí a ako posúdi dcérsku účtovnú jednotku, ktorá je obchodnou spoločnosťou?

Ak by Mesto Trenčín rozhodlo posúdiť TVK, a. s., ako pridruženú ÚJ, pretože má v nej podstatný vplyv, zahrnulo by ju do konsolidovanej účtovnej závierky metódou vlastného imania. Môžete mi, prosím, vysvetliť, akým spôsobom vykonať a účtovať prechod od metódy podielovej konsolidácie na metódu vlastného imania?

Odpoveď:

Spoločné ovládanie – musí byť zmluva, že konajú spoločne. Ak nie je, ide len o klasické rozhodovanie s podstatným vplyvom a Nové Mesto nad Váhom by túto jednotku nezahrňovalo do konsolidácie (< 20 %).

Metódu podielovej konsolidácie nie je nevyhnutné meniť, ale ak by bolo takéto rozhodnutie konsolidujúcou materskou spoločnosťou (vyžiadalo by si aj zmenu zásad konsolidácie), t. j., že prejde na podielovú konsolidáciu, potom by to znamenalo od konsolidovanie podľa poslednej

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: